heldagsskolen i folkeskolen


Ud over elevforløb på Heldagsskolen Vantinge, er det skolens opgave, at tilbyde støtte i folkeskolen til elever, der har behov for en tidlig indsats

Formålet med den tidlige indsats er, at eleven kan forblive i sin egen klasse i stedet for visitation til heldagsskolen.
Der er forskellige modeller på, hvordan heldagsskolen i en kortere eller længere periode kan samarbejde med en folkeskole om at håndtere en udfordret elev eller en fastlåst klasseproblematik.


Elevforløb i klassen

Et forløb i en folkeskoleklasse er tilrettelagt i samarbejde med lærerteamet og skoleledelsen. Før end et egentlig forløb bliver sat i gang, er der et forudgående arbejde med en pædagogisk-psykologisk konsulent fra Opvækst og Læring, som observerer i klassen og sparrer med lærerteamet.

Hvis konsulenten vurderer, at eleven har brug for støtte over en længere periode- typisk tre måneder- kan et personale fra heldagsskolen visiteres til en elev. Formålet er, at personalet fra heldagsskolen støtter op om klassens faste lærerteam og samarbejder om de udviklingspunkter, lærerteamet har defineret i forhold til eleven.

Heldagsskolen har erfaringer med, at en intensiv indsats i klassen i tre ud af fire tilfælde betyder, at eleven forbliver i sin klasse. Ender det med, at eleven får tilbudt en plads på heldagsskolen, vil overgangen blive lettere, fordi der allerede er etableret en relation til den voksne fra heldagsskolen.


Sparring med lærerteam

Faglig sparring med et lærerteam kan være en anden måde, hvorpå heldagsskolen kan byde ind med viden og idéer til, hvordan skolen kan håndtere en elev, der er følelsesmæssigt og socialt udfordret. Heldagsskolen kan også tilbyde sparring med et lærerteam, der oplever en uhensigtsmæssig gruppedynamik i en klasse.

Det er altid den pågældende folkeskoles pædagogisk-psykologiske konsulent, der er kontaktperson til heldagsskolen.