Indskolingen


Indskolingen dækker 0.-2. klasse svarende til børn i alderen 7-10 år

Indskolingen er opdelt i mindre enheder, for at skabe et overskueligt og roligt læringsmiljø.

Overordnet har alle børnene vanskeligt ved at være i et fællesskab med andre børn. De har også i et eller andet omfang svært ved, at der stilles krav til dem i en undervisningssituation eller en hvilken som helst anden situation.

På trods af børnenes unge alder er mange af dem kede af at gå i skole, fordi de på grund af deres vanskeligheder allerede har haft mange faglige og sociale nederlag.

Den første tid på heldagsskolen er der derfor fokus på, at barnet skal opleve, at det duer til noget. Det kan både være ved at sænke de faglige krav eller ved at lykkes med en kort legeaftale i frikvarteret.


Skoledagen

Skoledagen forløber efter en hel fast struktur hver dag. Der arbejdes med dansk, matematik og engelsk i samme rækkefølge.

Børnene arbejder individuelt i arbejdsbøger og elektronisk på fagportaler på deres Chromebook i dansk og matematik.

Ikke alle elever bliver undervist på det klassetrin, der passer til deres alder. Den faglige undervisning tilpasses det niveau, som det enkelte barn befinder sig på. Det viser sig ofte, at børn der får undervisning tilpasset deres niveau og stor voksenstøtte, kan rykke sig markant på kort tid.


Frikvartererne

Frikvarteret er en afgørende læring i at begå sig i fællesskaber og frikvartererne ligger i faste rammer ligesom undervisningen.

Afhængig af, hvad det enkelte barn kan overskue, får de lov til at lave korte legeaftaler. Nogle børn kan kun lave aftale med én kammerat ad gangen. Andre med to. Alle legeaftaler aftales med en voksen og foregår for det meste med en voksen i nærheden.

Hver dag er der boldspil i 12-frikvarteret. Alle børn kender reglerne og de er ikke til diskussion. Det er en voksen, der er dommer.

For de børn, der har haft svært ved at være i folkeskolens frikvarterer, føles det trygt med den stramme og forudsigelige struktur. Det er en succesoplevelse for barnet at kunne være med i en fælles leg med de andre børn.Andre aktiviteter i indskolingen

  • Gåtur hver dag med en fast gå-makker
  • Struktureret leg, fx boldspil, hvor den voksne sætter rammerne
  • Brætspil
  • Madlavning, hvor børnene skiftes til at lave mad til hinanden
  • Svømning
  • Ud-af-huset oplevelser i skoven, svømmehal eller Egeskov
  • Mini-lejrskole, fx overnatning på skolen
Forældresamarbejdet

I indskolingen bliver forældrene orienteret med en ugentlig hilsen på forældreintra, hvor det fremgår, hvad der er lykkes for barnet i ugen, der er gået, og hvad der har været vanskeligt.

Sker der hændelser i løbet af en skoledag, som kræver en snak, bliver der taget kontakt til hjemmet. På samme måde er det vigtigt, at forældrene kontakter skolen, hvis barnet er påvirket af ting, der sker i hjemmet.